MÜÜGITINGIMUSED

 1. Müügitingimuste kehtivus
  1) Müügitingimused kehtivad ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Suhkruroos OÜ (edaspidi Veebipood jatman.ee või veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel. Pood asub aadressil www.jatman.ee (edaspidi veebileht).
  2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
  3) Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.
 2. Hinnainfo
  1) Kõik veebilehel toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
  2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (2 päeva pärast tellimuse vormistamist).
  3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Suhkruroos OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
  4) Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel.
 3. Vääramatu jõud
  Suhkruroos OÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Suhkruroos OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.
 4. Isikuandmete töötlemine
  1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  2) Suhkruroos OÜ on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
  3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
  4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel.
  5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.
 5. Pretensioonide esitamise kord
  1) Suhkruroos OÜ vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
  2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
  3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
  4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ja Tarbija omavahel kokku.
  5) Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile telli@jatman.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Vaata ka peatükk 7.
  7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
  8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 6. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
  1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Internetipõhise vaidluste lahendamise platvorm, ODR platvorm – http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 7. Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) kaebuses tuleb märkida:
  1) tarbija nimi ja kontaktandmed;
  2) kaebuse esitamise kuupäev;
  3) kauba või teenuse puudus;
  4) ettevõtjale esitatav nõue;
  5) viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia
  kaebusele (TKS § 24 lg 3, 4).