Esitades tellimuse Seadme rentimiseks nõustute automaatselt Suhkruroos OÜ teenusega kaasnevate renditingimustega.

1.MÕISTED
1.1. Rendileandja – OÜ Suhkruroos (registrikood 12940903)
1.2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu. 
1.3. Pool – Rendileandja või Rentnik. 
1.4. Leping – Poolte vahel sõlmitud Seadme rendileping. 
1.5. Seade – Lepingu alusel renditav seade (fikseeritud tellimuses) 
1.6 Lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut. 

2. RENTNIKU KINNITUSED 

2.1. Rentnik, sõlmides Lepingu, kinnitab ühtlasi, et: 

2.1.2. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised välistaksid, takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist kas täielikult või osaliselt; 

2.1.3. on renditava Seadmega enne Lepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav Seade on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid Seadme ja selle seisukorra osas;

2.1.4. teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas mahus informeeritud ning instrueeritud Seadme ekspluateerimise eeskirjadest, ohutusnõuetest ja hooldusest; 

2.1.5. ta nõustub võlgnevuse avaldamisega maksehäirete registrites ja kolmandatele isikutele. 

2.1.6. on teadlik, et seadme mahutisse on lubatud valada ainult „Suhkruroos OÜ“ kaasa antud/müüdud/kokku lepitud spetsiaalseid segusid. 

3. RENDILEPINGU TÄHTAEG. SEADME ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE 

3.1. Leping jõustub Seadme rendilepingu allkirjastamise hetkest ja lõpeb kui on täidetud Lepingust tulenevad kohustused. 

3.2. Rentnik nõustub, et Rendileandja viib Seadme korrasoleku kontrolli peale tagastamist läbi Seadme tagastamise hetkest hiljemalt 2 päeva jooksul. 

3.3. Kui Lepingu tähtaja möödumisest ei ole Seade tagastatud õigeaegselt, on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist punktis 7.3. toodud ulatuses. 

3.4. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse Seadme kasutuskõlbmatuks muutumine või Seadme väärtuse tunduv (enam kui Seadme heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) vähenemine, on Rendileandjal õigus omal valikul Rentnikult nõuda:

3.4.1. hüvitist punktis 7.3. sätestatud ulatuses; 

3.4.2. nõuda Rentnikult Seadme parandamise/asendamisega kaasnevate kulude hüvitamist; 

3.5. Pretensioonid Seadme tagastamise kohta vaadatakse läbi Seadme tagastamise hetkest 2 päeva jooksul.

4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTUSED 

4.1. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Seadme rendile Rentnikule üleandmise aja hetkel kehtiva hinnakirja alusel.

4.2. Renditasu kuulub tasumisele Seadme rendilepingu jõustumisel Rentnikuga. 

4.3. Rentnik nõustub sellega, et Rentniku poolt Lepingu rikkumise korral on Rendileandjal õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Rendileandjale teatavaks saanud Rentniku isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas kahju suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele (inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood) võlgnevuse sissenõudmise, renditud seadme tagastamise ning rentnikuga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil.

5. RENTNIK ON KOHUSTATUD 

5.1. kasutama renditud Seadet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Seadme kasutusotstarbega; 

5.2. järgima Seadme kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma aga Rendileandjaga viivitamatult ühendust. 

5.3. järgima Seadme kasutamisel kõiki ohutuseeskirju. 

5.4. ilma Rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet; 

5.5. teatama Rendileandjale koheselt Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks; 

5.6. mitte andma Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Rikkumise korral on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi Seadme hinnast 50 % ulatuses. 

5.7. tagama Seadme tavapärase korrashoiu. 

5.8. tagastama Rendiperioodi lõppedes Seadme Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras. 

5.9 Rentnik on kohustatud teavitama Rendileandjat Seadme rendist loobumise korral 24h päeva enne kokkulepitud Seadme väljastusaega. Vastasel korral on Rendileandjal õigus nõuda tasu hinnakirjas sätestatud ulatuses.

6. RENDILEANDJA ON KOHUSTATUD 

6.1. tagama Seadme üleandmise Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Seadme vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele. 

7. VASTUTUS 

7.1. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Seadme säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Seadme tagastamiseni Rendileandjale. 

7.2. Rendileandja ei vastuta Seadme purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest.

7.3. Seadme kaotsimineku või hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Seadme uue hanke hind, kahjustumise korral aga Seadme kordategemiseks vajalike tööde ja varuosade kohalik keskmine turuhind. Rendileandjale mitte õigeaegselt Seadme tagastamise korral on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist, võttes arvesse tekitatud kahju. 

8. LEPINGU LÕPPEMINE 

8.1. Leping loetakse lõppenuks kui Rendileandja ei ole 2 päeva jooksul (kirjaliku kinnitusega, e-kirja teel) Rentniku teavitanud seadmele tekkinud puudustest.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 

9.1. Kokkuleppele mitte jõudmise korral, lahendatakse erimeelsused ja vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.